در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا راننده لیفتراک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که راننده لیفتراک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند راننده لیفتراک را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند راننده لیفتراک را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند راننده لیفتراک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۹۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳%
کاربران منتخب