شهرام نخعی

شهرام نخعی

کارشناسی کشاورزی زراعت

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | کاشمر
متصدی امور دفتری
پخش البرز
کارشناسی دانشگاه بیرجند
تحصیلات
دانشگاه بیرجند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی زراعت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
نامه نگاری و تهیه گزارش
موسسه تدبیر
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
متصدی امور دفتری
پخش البرز
در این سمت امور مربوط به نامه نگاری اداری، تهیه گزارشات روزانه، امور مربوط به گزینش و استخدام، امور مربوط به بیمه و قعع همکاری را انجام داده و تسلط کامل دارم.
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۱
Impact of Ssuper Absorbent Polymer and Irrigation Management on Seed and Essential Oil Yields of Cumin
Journal of Medicinal Plants and By-products

شهرام نخعی Alireza Samadzadeh1 Hamid Reza Fallahi1* Gholamreza Zamani1 Shahram Nakhaie2 and Mahsa Aghhavani-Shajari3 Amin Amirizadeh1
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات