در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا تایپ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تایپ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تایپ را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تایپ را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تایپ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۶۴%
کاربران منتخب