عبدالباسط نهتانی

عبدالباسط نهتانی

نماینده در شرکت حمل و نقل

۱۳ارتباط ۴مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
نماینده
نماینده شرکت حمل و نقل فراهان تردد کیان
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
مدیریت بازار یابی وفروش
اتاق بازرگانی.صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند
۲۷-ت-۹۶
۱۳۹۶
اشنایی باامورگمرکی وترخیص کالا
اتاق بازرگانی .صنایع.معادنوکشاورزی بیرجند
۰۸-ت-۹۶
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
نماینده
نماینده شرکت حمل و نقل فراهان تردد کیان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اشنایی با امور گمرکی
نماینده در نماینده شرکت حمل و نقل فراهان تردد کیان
مدیریت بازاریابی و فروش
نماینده در نماینده شرکت حمل و نقل فراهان تردد کیان
توضیحات