در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا اینترنت گردی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که اینترنت گردی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند اینترنت گردی را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند اینترنت گردی را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند اینترنت گردی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۷%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۳%
کاربران منتخب