الهام صادقی

الهام صادقی

بیمه

۹ارتباط ۱مهارت
کرمان | سیرجان
تحلیلگر بیمه
بیمه ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
مدارک و گواهی‌نامه ها
لیسانس
آموزشگاه دانش تحلیل
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
تحلیلگر بیمه
بیمه ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات