سیدهاشم علوی

سیدهاشم علوی

کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی سیستمها

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی سیستمها
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات