ندا حسینی

ندا حسینی

کارشناسی ارشد حسابداری

۶ارتباط ۳مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آذرآبادگان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات