محمد انجدانی

محمد انجدانی

۰ارتباط ۵مهارت
مرکزی | اراک
طراح
ازاد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
طراح
ازاد
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات