ـتتتتتتت ـتتتتتت

ـتتتتتتت ـتتتتتت

ـتتتتتتت

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و حکمت اسلامی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات