مجید خدایی

مجید خدایی

کاردانی مهندسی برق صنعتی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
software service provider
parmis it
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خزر
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خزر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
software service provider
parmis it
علت عدم ادامه همکاری: دوری مسیر.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
متصدی IT
www.nikdelco.com
پروژه‌ها
منابع طبیعی کرج
Passive and Active
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
MCITP
توضیحات