مهرداد محمدی

مهرداد محمدی

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
فروشنده بلیط
دفاکتو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقشه کشی دوبعدی
مرکز معماری ایران
مدلسازی سه بعدی
مدلسازی سه بعدی
مجتمع فنی تهران
V_ray
مرکز معماری ایران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
فروشنده بلیط
دفاکتو
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراح داخلی
ژی هات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات