در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا طراحی فضای سبز را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی فضای سبز را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی فضای سبز را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند طراحی فضای سبز را بصورت متوسط و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند طراحی فضای سبز را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
کاربران منتخب