حسین ایزدی

حسین ایزدی

دستیار فروش و بازاریابی در بیمه آسیا

۱ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
دستیار فروش و بازاریابی
بیمه آسیا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۹۵ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
Molecular Docking Simulation
دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان
۱۳۹۷
Application of Computer Software Drug Design
دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
دستیار فروش و بازاریابی
بیمه آسیا
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار مالیاتی
طلوع پلاستیک دوستان
پروژه‌ها
۱۳۹۷
تاثیر دارو های گیاهی کاهنده قند خون

حسین ایزدی علی محمد ذهبیون
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات