ناصر رضایی

ناصر رضایی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۱۵ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
اپراتور
سامانه گستر توس
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
اپراتور
سامانه گستر توس
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات