آیدا نصیری کلات

آیدا نصیری کلات

کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

۳۸ارتباط ۷مهارت
خراسان رضوی | مشهد
طراح
شرکت مهندسین مشاور چهارسوق
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
طراح
شرکت مهندسین مشاور چهارسوق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات