مهدی رافعی

مهدی رافعی

کارشناسی ارشد حسابداری

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی پرند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات