ابراهیم ظاهری عبده وند

ابراهیم ظاهری عبده وند

کارشناسی مهندسی مکانیک

۰ارتباط ۳مهارت
خوزستان | اهواز
سرپرست انبار
فالیز پژوهش پارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
سرپرست انبار
فالیز پژوهش پارس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات