در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا سیستم های هیدرولیک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سیستم های هیدرولیک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند سیستم های هیدرولیک را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند سیستم های هیدرولیک را بصورت متوسط و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سیستم های هیدرولیک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب