اسماعیل باجلان

اسماعیل باجلان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۰ارتباط ۳مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
اینجانب دارای معلولیت جسمی حرکتی از ناحیه پا بوده و ویلچری