دانیال صحنه

دانیال صحنه

مهندسی برق قدرت

۶ارتباط ۲مهارت
گلستان | آق قلا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی لقمان حکیم
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی لقمان حکیم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات