هادی مختاری

هادی مختاری

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

۱ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | بردسکن
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزش
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی تربیت بدنی
مهارت ها
| ۱نفر
فاطمه صاحبی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات