فاطمه صاحبی

فاطمه صاحبی

کارشناسی اقتصاد کشاورزی

۳۹ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | تربت حیدریه
کارشناسی دانشگاه تربت حیدریه
تحصیلات
دانشگاه تربت حیدریه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
مهارت ها
| ۳۱نفر
علیرضا کهنبهنام پاشا زانوسرویا بابازادهشاهین رئیس زادهمهندس علی مشدئی
| ۲۹نفر
علیرضا کهنشاهین رئیس زادهبهنام پاشا زانوسرویا بابازادهمهندس علی مشدئی
| ۲۷نفر
علیرضا کهنشاهین رئیس زادهبهنام پاشا زانوسرویا بابازادهمهندس علی مشدئی
| ۲۶نفر
علیرضا کهنشاهین رئیس زادهبهنام پاشا زانوسرویا بابازادهمهندس علی مشدئی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات