مهدی شاهی

مهدی شاهی

کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
سرپرست واحد
سازه اندیشه نسیم البرز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
سرپرست واحد
سازه اندیشه نسیم البرز
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات