سیدجمال اسلمی

سیدجمال اسلمی

کشاورز لوله کش

۰ارتباط ۵مهارت
فارس | اقلید
لوله کش
کارخانه قند اقلید
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اقلید
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اقلید
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
لوله کش
کارخانه قند اقلید
متوسط
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
به دنبال شغل در حرفه ی تراشکاری