محسن ملکی

محسن ملکی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۵ارتباط ۴مهارت
گیلان | رشت
مدیر توسعه اقتصادی
سهامی بیمه ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
مدیر توسعه اقتصادی
سهامی بیمه ایران
گذراندن بیش از ۵ دوره شناخت و تحلیل بازار
۱۳۸۸ اکنون
مدیر توسعه اقتصادی
سهامی بیمه ایران
گذراندن بیش از ۵ دوره شناخت و تحلیل بازار
۱۳۸۸ اکنون
مدیر توسعه اقتصادی
سهامی بیمه ایران
گذراندن بیش از ۵ دوره شناخت و تحلیل بازار
مهارت ها
توضیحات
عضو انجمن فروشندگان حرفه ای دنیا ۳ سال متوالی
مدرس و مشاور نمایندگان بیمه