در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا بازاریابی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بازاریابی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند بازاریابی را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بازاریابی را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بازاریابی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
کاربران منتخب