محمد ایل بیگی قلعه نی

محمد ایل بیگی قلعه نی

civil engineer

۰ارتباط ۶مهارت
خراسان رضوی | تربت حیدریه
کارشناس
عرشه گستر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس
عرشه گستر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات