عباس طاها

عباس طاها

کارشناسی مکانیک ساخت و تولید

۱۴ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
مسول فنی
ابادگران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مسول فنی
ابادگران
۱۳۹۰ اکنون
کارمند
ابادگران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات