محمدرضا افشاری نژاد

محمدرضا افشاری نژاد

کارشناسی مهندسی صنایع

۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس فروش
فناوران اطلاعات دوران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناس فروش
فناوران اطلاعات دوران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات