حسن محمودی

حسن محمودی

قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانجات گروه تولیدی پردیس و شرکت نانو سیز

۱۴ارتباط ۴مهارت
فارس | شیراز
قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانجات
گروه تولیدی پردیس و شرکت آریا نانو سیز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانجات
گروه تولیدی پردیس و شرکت آریا نانو سیز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مدیر کارخانه
شرکت صنایع شیمیایی پلیمر فارس
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
مدیر تحقیق و توسعه
شرکت صنایع شیمیایی فارس
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
مدیر واحد فرمالین و یوتیلیتی
شرکت صنایع شیمیایی فارس
۱۳۷۹ - ۱۳۸۲
مدیر عامل
شرکت آوا کیمیای شیراز
۱۳۷۳ - ۱۳۷۸
رئیس هیئت مدیره
شرکت کیمیاسار فارس