راضیه مرادی بنذرک

راضیه مرادی بنذرک

دیپلم حسابداری

۰ارتباط ۴مهارت
هرمزگان | بندرعباس
متصدی فروش
کافی نت
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
متصدی فروش
کافی نت
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات