بهاره مقدسی

بهاره مقدسی

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۷مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
۱۳۹۵ اکنون
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات