در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا SketchUp را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SketchUp را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند SketchUp را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند SketchUp را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند SketchUp را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۶%
کاربران منتخب