ناصح پهلوانی

ناصح پهلوانی

دکترای تخصصی تغذیه بالینی

۵ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
Preconstruction مدیر
درمانگاه شهید نصرالهی
دکترا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
رژیم درمانی در بیماری های مختلف
درجه دکترا تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
توضیحات