محمود آذری

محمود آذری

کاردانی مهندسی برق کنترل

۱ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
اپراتور دستگاه
مجتمع توس چینی
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
اپراتور دستگاه
مجتمع توس چینی
تکنسین برق
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
آماده همکاری با تمامی ارگانهای دولتی