در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا زبان کره‌ای را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان کره‌ای را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کره‌ای را بصورت مبتدی و حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کره‌ای را بصورت متوسط و حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کره‌ای را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
کاربران منتخب