دانشگاه آزاد اسلامی ماکو

دانشگاه آزاد اسلامی ماکو

Islamic Azad University of Makoo

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ماکو
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ماکو در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ماکو در آرمانگر عضو هستند که ۸۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 13 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۱۰ نفر
۸۷%
۸۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ماکو در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد صنایع غذایی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی علوم تجربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی تاریخ
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %