رجب قلی زاده

رجب قلی زاده

کارشناسی مهندسی عمران

۱۳ارتباط ۳مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
مهندس نقشه برداری
جهاد نصر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس نقشه برداری
جهاد نصر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
اجرایی
اذران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
اجرایی
تهران جنوب
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
مدیر نقشه برداری
پناه ساز ایران
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
مدیر نقشه برداری
فاطر کوثران جنوب
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات