بهزاد اسماعیل زاده

بهزاد اسماعیل زاده

کاردانی کامپیوتر نرم افزار

۴۱ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | چالدران
منشی موقت
بیمه محصولات کشاورزی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
منشی موقت
بیمه محصولات کشاورزی
۱۳۹۱ اکنون
دستیار اجرایی موقت
داروخانه دامپزشکی
مهارت ها
| ۲۱نفر
وحید شمس الدینینبی اله گودرزیحکمت آزادهمختار سهولی
| ۱۹نفر
وحید شمس الدینیحکمت آزادهمختار سهولی
| ۱۹نفر
وحید شمس الدینیحکمت آزادهمختار سهولی
| ۹نفر
وحید شمس الدینی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات