دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

University of Islamic Republic of Iran Broadcating

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از قم، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از یزد، 4 درصد از لرستان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۹%
۷۹%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۷۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد تولید سیما
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیونی نمایشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد کارگردانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد سینما کارگردانی تئاتر و هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد تلویزیون
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت تبلیغات تجاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %