دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

University of Islamic Republic of Iran Broadcating

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از قم، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از لرستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸۳%
۸۳%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد تولید سیما
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیونی نمایشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد تلویزیون
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد کارگردانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد سینما کارگردانی تئاتر و هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی و سردبیری رادیو
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی تصویربرداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاربران منتخب