محمد امامی کورنده

محمد امامی کورنده

دکترا علوم ارتباطات مدیریت رسانه

۱۳ارتباط ۲۲مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۴ اکنون
دکترا علوم ارتباطات مدیریت رسانه
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مدیریت تبلیغات تجاری