موسی الرضا آتش زر

موسی الرضا آتش زر

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۶مهارت
سمنان | شاهرود
نماینده بیمه عمر
بیمه پاسارگاد
کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده بیمه عمر
بیمه پاسارگاد
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات