دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعت نفت

Petroleu University of Technology

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
آبادان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعت نفت در آرمانگر عضو هستند که ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعت نفت در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از خوزستان، 8 درصد از فارس، 5 درصد از کردستان، 5 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 5 درصد از همدان، 5 درصد از مازندران، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعت نفت در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی ایمنی بازرسی فنی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی نفت حفاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی نفت حفاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی نفت مخازن
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %