محمد حجازی

محمد حجازی

کارشناسی اقتصاد نفت و گاز

۸۶ارتباط ۱مهارت
خوزستان | خوزستان
حراست
نفت
کارشناسی دانشگاه صنعت نفت
تحصیلات
دانشگاه صنعت نفت
۱۳۸۵ اکنون
کارشناسی اقتصاد نفت و گاز
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
حراست
نفت
هنوزمشغول کارشناسی حراست صنعت نفت
۱۳۹۰ اکنون
حراست
نفت
مهارت ها
| ۴۰نفر
عقیل مجدم ۰۹۳۸۷۱۰۸۵۸۵elham chianiمهدی پروربنفشه اکبریشاهد امینی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات