مرضیه بهبهانی زاده

مرضیه بهبهانی زاده

کارشناسی مدیریت دولتی

۳ارتباط ۱مهارت
بوشهر | بوشهر
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت دولتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات