مهدی حمیدی

مهدی حمیدی

کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک

۱۳۰ارتباط ۳مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی همدان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی همدان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
مهارت ها
| ۷۲نفر
سید مصطفی میرمهدیمحمد شالوبهمن طاعتیناصیح رحیمانحسین جغراتیان
| ۷۲نفر
سید مصطفی میرمهدیبهمن طاعتیناصیح رحیمانحسین جغراتیانFarzaneh Bazzi
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات