جاوید تقوی

جاوید تقوی

کارشناسی نرم افزار- برنامه نویسی تحت وب،اندروید و دسکتاپ

۱۰ارتباط ۱۲مهارت
قزوین | شهر صنعتی البرز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
| ۶نفر
محمد حسن پورعلی نامدارمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
| ۶نفر
محمد حسن پورعلی نامدارمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
محمد حسن پورعلی نامدارمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
| ۵نفر
محمد حسن پورمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
| ۵نفر
محمد حسن پورمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
| ۵نفر
مهدی نبی زادهمحمد حسن پورنصیر رضایی نژاد
| ۵نفر
محمد حسن پورمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
| ۵نفر
محمد حسن پورمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
| ۵نفر
محمد حسن پورمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
| ۵نفر
محمد حسن پورمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
| ۵نفر
محمد حسن پورمهدی نبی زادهنصیر رضایی نژاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
I'm Full Stack Developer In Web,Android And Desktop Programming
☆ I Love Programming ☆
#Comming Soon www.i-
Programmer.ir