در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا سیستم مدیریت محتوی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سیستم مدیریت محتوی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند سیستم مدیریت محتوی را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سیستم مدیریت محتوی را بصورت متوسط و حدود ۷۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند سیستم مدیریت محتوی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب