حامد ابراهیمی

حامد ابراهیمی

۰ارتباط ۱۰مهارت
کرمان | کرمان
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات